عبدالله النفیسی نویسنده و اندیشمند کویتی در خاطرات خود از خباثت انگلستان می گوید

عبدالله النفیسی نویسنده و اندیشمند کویتی در خاطرات خود از خباثت انگلستان می گوید

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
15 + 0 =

نظرات کاربران