تماس صدر با چند تن از رهبران سیاسی عراق و بررسی وضعیت کنونی کشور

 تماس صدر با چند تن از رهبران سیاسی عراق و بررسی وضعیت کنونی کشور

به گزارش کانال مطالعات عراق به نقل از دفتر مقتدی صدر رهبر جریان...
2022/03/11

 تماس صدر با چند تن از رهبران سیاسی عراق و بررسی وضعیت کنونی کشور
 تماس صدر با چند تن از رهبران سیاسی عراق و بررسی وضعیت کنونی کشور