نماینده پارلمان عراق: عربستان لوله نفتیمان را که تصرف کرده اند

تعیبان از نمایندگان پارلمان عراق: دولت عراق به جای مطالبه لوله نفتی متعلق به عراق که عربستان در قبضه خود گرفته است در...
2021/03/09

نماینده پارلمان عراق: عربستان لوله نفتیمان را که تصرف کرده اند
نماینده پارلمان عراق: عربستان لوله نفتیمان را که تصرف کرده اند

سیاسی سیاسی # عراق # عربستان سعودی # نفت # دزدی # سرقت

اخبار سیاسی سیاسی # عراق # عربستان سعودی # نفت # دزدی # سرقت بیشتر