سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!

سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!

به گزارش مطالعات عراق، اثیل النجیفی از سیاستمداران...
2021/08/22

سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!
سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!